VNPT | Giới thiệu
You are here >   Intro
Register   |  Login
 

  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 

 

  

 
 
Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
   

 

 
Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Phạm Đức Long
 
 
Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Vô tuyến điện
Nơi đào tạo: ĐH Tổng hợp Washington (Mỹ),
ĐH Bách khoa Hà Nội
     

Tiến sỹ Điện tử Viễn thông

Nơi đào tạo: ĐH Tokyo (Nhật Bản), ĐH Bách Khoa Tp.HCM

               
   
 
Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Nghiêm Phú Hoàn
   

 

 

 
 
Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Đỗ Vũ Anh
 

Thạc sỹ  Viễn thông

Nơi đào tạo: ĐH Kỹ thuật Budapest (Hungary)

     

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Hữu tuyến điện

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kỹ thuật Thông tin liên lạc 

           
   
Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
Ông Hồ Đức Thắng
 

 

       
 

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư máy tính điện tử
Nơi đào tạo: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học kỹ thuật Slovakia (Tiệp Khắc)

 

       
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
 
 Tổng Giám đốc Tập đoàn
 Ông Phạm Đức Long

 Tiến sỹ Điện tử Viễn thông

 Nơi đào tạo: ĐH Tokyo (Nhật Bản), ĐH Bách Khoa  Tp.HCM

 

 

 

 

 

 

 
 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Tô Dũng Thái
     
 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Ông Tô Mạnh Cường
 

Thạc sỹ Điện tử Viễn thông

Nơi đào tạo: ĐH Bách Khoa Hà Nội, ĐH Kỹ thuật Thông tin liên lạc

     

Thạc sỹ  Điện tử Viễn thông, Cử nhân QTKD 

Nơi đào tạo: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế quốc dân

               

 
 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Huỳnh Quang Liêm
 
 
   

 
 
Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
Ông Ngô HùngTín
 

Thạc sỹ Kỹ thuật viễn thông

Nơi đào tạo: Đại học New South Wales (Australia)

     

Thạc sỹ QTKD, Kỹ sư Thông tin vô tuyến điện

Nơi đào tạo: Đại học PWU (Mỹ), Đại học Thông tin liên lạc Matxcova (Nga)

               
   
 
 
 
 
 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

CÁC PHÒNG BAN CHỨC NĂNG THAM MƯU

 

 

1.      Văn phòng Tập đoàn

 

2.      Ban Tài chính - Chiến lược  

 

3.      Ban Kiểm soát nội bộ  

 

4.      Ban Nhân lực 

 

5.      Ban Phát Triển thị trường 

 

6.      Ban Kế toán - Tài chính 

 

7.      Ban Chất lượng 

 

8.      Ban Kế hoạch - Đầu tư

 

9.      Ban Công nghệ - Mạng

 

10.     Ban CNTT & Dịch vụ GTGT

 

11.     Ban Pháp chế - Thanh tra

 

 

 

Quyết định 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 2014-2015