VNPT | Phát huy hiệu quả phong trào "Nụ cười VNPT" trong năm 2016
You are here >   Local_VNPT > Ha_Tinh > NewsDetail
Register   |  Login
Giới thiệuGiới thiệu
 
Tin tứcTin tức
 
Phát huy hiệu quả phong trào "Nụ cười VNPT" trong năm 2016
Cập nhật ngày: 10/03/2016 Facebook Youtube Youtube

Phong trào “Nụ cười VNPT” sau 5 năm triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả rõ rệt góp phần thay đổi nhận thức và hành động của CBCNV, đẩy mạnh hoạt động SXKD của Tập đoàn.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả của Phong trào trong thời gian tới, nâng cao chất lượng và tạo quyền chủ động cho cơ sở trong tổ chức bình chọn và tôn vinh gương điển hình trong Phong trào “Nụ cười VNPT”, đồng thời động viên, khích lệ CBCNV, người lao động tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Tập đoàn và Công đoàn VNPT phát động.
Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Thường vụ Công đoàn VNPT ban hành Hướng dẫn tổ chức bình chọn và tôn vinh gương điển hình trong phong trào Nụ cười VNPT như sau: Về danh hiệu, cá nhân Điển hình tiên tiến trong Phong trào “Nụ cười VNPT” được bình chọn theo quí/năm; Tập thể điển hình tiên tiến trong Phong trào “Nụ cười VNPT” bình chọn theo quí/năm. Cá nhân là người lao động có Hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Thuộc nhóm chức danh lao động trực tiếp sản xuất, loại công việc 03 (theo hướng dẫn tại văn bản số 6133/VNPT-NL ngày 16/11/2015 về việc quy định về công tác tổ chức, lao động tiền lương của VNPT tỉnh, thành phố sau tái cơ cấu. Tập thể là các đơn vị cơ sở kinh tế trực thuộc trực tiếp SXKD của 3 Tổng Công ty, VNPT-I và VNPT tỉnh, thành phố.
Các đơn vị trực thuộc Tập đoàn thành lập Ban chỉ đạo triển khai Phong trào “Nụ cười VNPT” do Giám đốc/Tổng Giám đốc đơn vị làm trưởng Ban, Chủ tịch công đoàn làm phó trưởng Ban thường trực, phê duyệt kế hoạch triển khai Phong trào “Nụ cười VNPT” tại đơn vị: đối tượng, tiêu chí, số lượng khen thưởng, mức khen thưởng. Bình xét khen thưởng và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình hàng tháng.Bình xét, lựa chọn các tập thể và cá nhân điển hình đã được khen thưởng hàng tháng tại đơn vị để đề xuất khen thưởng cấp Tập đoàn (quí/năm).  Báo cáo Kế hoạch triển khai Phong trào “Nụ cười VNPT” của đơn vị về Tập đoàn (Ban Chất lượng) và Công đoàn VNPT (Ban Tuyên giáo) trước ngày 31/01/2016. Phát động Phong trào thi đua “Nụ cười VNPT” sâu rộng đến từng tập thể, cá nhân người lao động trong đơn vị. Tập đoàn sẽ căn cứ đề nghị của các đơn vị, Tập đoàn xét khen thưởng mỗi quý và khen thưởng năm là 140 tập thể và 140 cá nhân.
 
ML