DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
  • Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất quý 4/2018
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất quý 4/2018