DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
  • Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý 3/2018
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý 3/2018.