DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
  • Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH, Quý IV/2017.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin công bố Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH, Quý IV/2017.

Tải file