KQ TỰ KIỂM TRA CLDV
  • Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ SMS tại tỉnh Vĩnh Long quý 4/2018
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) xin công bố kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ SMS tại tỉnh Vĩnh Long quý 4/2018.