KQ TỰ KIỂM TRA CLDV
  • Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT- 2000 quý III/2017
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT- 2000 quý III/2017

Tải file