QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
  • Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại khách hàng
Quy trình áp dụng theo Thông tư 05/2011/TT-BTTTT, Thông tư 08/2013/TT-BTTTT và Quyết định 1064/QĐ-VNPT-VT