KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 4/2013
  • Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ điện thoại mạng di động mặt đất quý IV năm 2014