KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ1/2015
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại, quý 1/2015 tại Long An