BÁO CÁO CLDV QUÝ 1/2015
  • Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất - VinaPhone, quý 1/2015