BÁO CÁO CLDV QUÝ 2/2015
  • Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại, quý II năm 2015