KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 3/2015
  • Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ Điện thoại, quý 3/2015
Văn bản số: 2304/VNPT NET-KTM ngày 31/12/2015 công bố kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ Điện thoại, quý 3/2015 tại Bắc Giang và Thái Nguyên.

Tải file