KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 4/2015
  • Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại, quý 4/2015
Văn bản số 667/VNPT NET-KTM ngày 05/02/2016 công bố kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại, quý 4/2015 tại Tây Ninh, Bình Phước và Bình Dương.

Tải file