KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 1/2016
  • Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông quý I/2016
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Báo cáo kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông quý 1/2016 đối với các dịch vụ: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại; Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ truy nhập Internet ADSL và Dịch vụ thông tin di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại.

Tải file