BÁO CÁO CLDV QUÝ 4/2016
  • Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ truy nhập Internet ADSL, Quý 4/2016
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ truy nhập Internet ADSL, Quý 4/2016

Tải file