BÁO CÁO CLDV QUÝ 1/2017
  • Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ truy nhập Internet ADSL, Quý 1/2017
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ truy nhập Internet ADSL, Quý 1/2017

Tải file