KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 1/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại quý I/2017 tại Phú Yên
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - Dịch vụ điện thoại quý I/2017 tại địa bàn tỉnh Phú Yên

Tải file