KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 1/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ thông tin di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại Quý 1/2017 tại địa bàn tỉnh Bình Thuận
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ thông tin di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại Quý 1/2017 tại địa bàn tỉnh Bình Thuận

Tải file