KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 3/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2017 tại Trà Vinh
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông: Dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất quý III/2017 tại Trà Vinh

Tải file