KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 4/2017
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ ADSL quý 4/2017 tại địa bàn tỉnh, thành phố Cao Bằng
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ ADSL quý 4/2017 tại địa bàn tỉnh, thành phố Cao Bằng

Tải file