KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2018
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 3G quý 2/2018 tại Quảng Ngãi.
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất 3G quý 2/2018 tại Quảng Ngãi.