KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2018
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 2/2018 tại Quảng Ngãi
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ - Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 2/2018 tại Quảng Ngãi.