KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2018
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý 2/2018 tại Quảng Nam
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ truy nhập internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000 quý 2/2018 tại Quảng Nam