KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2018
  • Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ thông tin di động mặt đất – Dịch vụ điện thoại quý 2/2018
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông – Dịch vụ thông tin di động mặt đất – Dịch vụ điện thoại quý 2/2018

Tải file