KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2018
  • Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 2/2018 tại Quảng Ngãi
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chất lượng dịch vụ viễn thông dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất quý 2/2018 tại Quảng Ngãi