KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 3/2018
  • Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - dịch vụ điện thoại quý 3/2018
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông cố định mặt đất - dịch vụ điện thoại quý 3/2018.