CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thông: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s, QCVN 6:2010/BTTTT được xây dựng và ban hành dựa trên cơ sở rà soát, chuyển đổi TCN 68-225: 2004

Tải file