CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thông: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng SDH
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng SDH, QCVN 4:2010/BTTTT

Tải file