CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về IPV6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng, QCVN 90: 2015/BTTTT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ TTTT ban hành

Tải file