CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy thu trực canh gọi chọn số trên tàu biển hoạt động trên các băng tần số MF, MF/HF và VHF trong nghiệp vụ di động hàng hải, QCVN 97: 2015/BTTTT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ TTTT ban hành

Tải file