CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với các thiết bị đầu cuối và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM và DCS, QCVN 86: 2015/BTTTT
Các quy định kỹ thuật và phương pháp đo của QCVN 86: 201 5/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 489-7 V1 .3.1 (2005-11 ) của Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI). QCVN 86:201 5/BTTTT do Vụ Khoa học và Công nghệ biên soạn, thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 02/201 5/TT-BTTTT ngày 27 tháng 02 năm 2015.

Tải file