CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, QCVN 102: 2016/BTTTT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ TTTT ban hành

Tải file