CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz, QCVN 108: 2016/BTTTT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ TTTT ban hành

Tải file