CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thông: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s, QCVN 5:2010/BTTTT, được xây dựng và ban hành dựa trên cơ sở rà soát, chuyển đổi TCN 68-226: 2004

Tải file