CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị trạm gốc, lập và phụ trợ trong hệ thống thông tin di động GSM, W-CDMA FDD và LTE, QCVN 103: 2016/BTTTT
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ TTTT ban hành

Tải file