CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thông: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số QCVN 3:2010/BTTTT được xây dựng và banh hành dưa trên cơ sở rà soát, chuyển đổi TCN 68-164: 1997

Tải file