CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực viễn thông: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số QCVN 2:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở rà soát, chuyển đổi TCN 68-175: 1998 và TCN 68-172: 1998

Tải file