CÁC TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KHÁC
  • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nhận dạng vô tuyến (RFID) băng tần từ 866 MHz đến 868 MHz, QCVN 95: 2015/BTTTT
QCVN 95:201 5/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 302 208-1 V1.4.1 (2011 -11) và ETSI EN 302 208-2 V1.4.1 (2011 -11) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu. QCVN 95:201 5/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành theo Thông tư số 33/201 5/TT-BTTTT ngày 05 tháng 11 năm 2015.

Tải file