BÁO CÁO CLDV QUÝ 1/2019
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mật đất LTE – ADVANCED quý 1/2019 tại Bắc Kạn
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng – Dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mật đất LTE – ADVANCED quý 1/2019 tại Bắc Kạn