KQ TỰ KIỂM TRA CLDV QUÝ 2/2019
  • Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH quý 2/2019 tại Bắc Kạn
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) công bố Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng dịch vụ viễn thông dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất sử dụng công nghệ FTTH quý 2/2019 tại Bắc Kạn